Home » Jurig Paséa jeung Nyi Karsih by Tini Kartini
Jurig Paséa jeung Nyi Karsih Tini Kartini

Jurig Paséa jeung Nyi Karsih

Tini Kartini

Published 2003
ISBN :
Paperback
148 pages
Enter the sum

 About the Book 

Réa karangan dina ieu buku anu ngadongéngkeun hal perkara kaum wanoja. Paling copélna gé karanganana réa anu miang tina jihat sawangan (point of view) wanoja. Awéwé nu ngalalakon karéréana ngarandapan pangalaman anu teu pikabungaheun.DinaMoreRéa karangan dina ieu buku anu ngadongéng­keun hal perkara kaum wanoja. Paling copélna gé karanganana réa anu miang tina jihat sa­wangan (point of view) wanoja. Awéwé nu nga­la­lakon karéréana ngarandapan pangalaman anu teu pikabungaheun.Dina kurung-karangna Téh Tini mah henteu ngan ngumbar imajinasi. Imajinasina téh dipa­geuhan ku kasadaran anu jembar kana sajarah masara­kat­na katut tilikan anu seukeut kana ka­ayaan hirup kumbuh di sakuriling dirina. — Hawé Setiawan